A A A

Władze stowarzyszenia

Najwyższą władzą Towarzystwa Przyjaciół Otwocka jest Walne Zebranie Członków, zwoływane raz na dwa lata, lub częściej, na wniosek Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 liczby członków. WZC uchwala program działalności Towarzystwa, zatwierdza skład pozostałych organów władzy, powołuje zespoły, komisje i kluby.

 

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd. Wykonuje on uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, realizując cele i zadania Towarzystwa. Kompetencje poszczególnych organów TPO są opisane w statucie.